To bottom
Tech Version

Kanji by Stroke

By アラン  ミラー 

Note: There are Japanese characters on this page.
If this character doesn't look like this one you need to install Japanese Language Support and then select View/Encoding/Japanese in Microsoft Internet Explorer.


Kanji ordered by Topic | By Shape | Compact | 500 | Hiragana | Katakana


Number of strokes -- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

1 Stroke

  1. One Ichi, Itsu Hitotsu
To top

2 Strokes
    On Yomi Kun Yomi

Nine Kyuu, Ku Kokonotsu

Seven Shichi Nana

Ten Juu Too

Person Jin, Nin Hito

Two Ni Futa

Enter Nyuu Hairu, Iru

Eight Hachi Yatsu

Power Ryoku. Riki Chikara

Sword Tou Katana

Again   Mata
To top

3 Strokes
    On Yomi Kun Yomi

Bottom Ka, Ge Shita

Mouth Kou, Ku Kuchi

Three San Mi

Mountain San Yama

Child Shi, Su Ko

Woman Jo, Nyou On'na

Small Shou Ko, Chiisai

Top Jou Ue, Kami

Evening Seki Yuu

Thousand Sen Chi

River Sen Kawa

Big Tai, Dai Ooki

Earth Do, To Tsuchi

Work Kou, Ku Gu

Talent Sai  

10,000 Man, Ban  

Direction Hou Kata

Warrior Shi Samurai

Longtime Kyuu, Ku Hisashii

Dry Kan Hosu

Circle Gan Marui

Bow, Archery Kyuu Yumi

Oneself Ko, Ki Onore

Measure Sun  

Die Bou, Mou Nai

Reach Kyuu Oyobu

Length Jou Take

Blade Jin Ha, Yaiba
To top

4 Strokes
    On Yomi Kun Yomi

Round, Yen En Marui

King Ou Kimi

Fire Ka Hi

Moon, Month Getsu, Gatsu Tsuki

Dog Ken Inu

Five Go Itsu

Hand Shu Te

Water Sui Mizu

Middle, Inside Chuu Naka

Heaven, Sky Ten Ama

Sun, Day Nichi, Jitsu Hi, Ka

Sentence, Writing Bun, Mon Fumi

Tree, Wood Boku, Moku Ki, Ko

Six Roku Mu

Pull In Hiku

Cow Gyuu Ushi

Origin Gen, Gan Moto

Door Ko To

Noon Go  

Now Kon, Kin Ima

Stop Shi Tomaru

Few Shou Sukoshi, Suko

Heart, Mind Shin Kokoro

Cut Setsu, Sai Kiru

Fat Tai, Ta Futo

Father Fu Chichi

Understand Bun, Fun Wakaru

Divide Bun, Fun Wakaru/Wakarimasu

Way, Direction Hou Kata

Hair Mou Ke

Friend Yuu Tomo

Change Ke, Ke Bakeru

Public Kou Ooyake

Inside Nai,Dai Uchi

Opposite Han, Tan So

Already, Advance Yo Kane

Ward Ku  

Lack Ketsu Kakeru

Branch, Support Shi Sasa

Compare Hi Kuraberu

Buddha Butsu, Futsu Hotoke

Mediate Kai Tasukeru

Mutual Go Tagai

Pair Sou Futa

Well Sei, Shou I, Ido
To top

5 Strokes
    On Yomi Kun Yomi

Right U, Yuu Migi

Left Sa Hidari

Four Shi Yon

Go out Shutsu Desu

Correct, Justice Sei, Shou Masa,Tadashii

Birth, Life Sei, Shou Nama

Stone Seki, Shaku Ishi

Field Den Ta

White Haku Shiro

Book, Root Hon Moto

Eye Moku, Boku Me, Ma

Stand Ritsu, Ryuu Tatsu

Outside, Foreign Gai, Ge Soto, Hoka

Jewel, Ball Gyoku Tama

Old Ko Furu

Wide Kou Hiro

City Shi Ichi

Pedestal, Stage dai, tai Utena

Winter Tou Fuyu

Half Han Naka

Mother Bo Haha

North Hoku, Boku Kita

Use You Mochiiru

Go Kyo, Ko Saru

Serve, Official Shi, Ji Tsukaeru

Copy, Photograph Sha Utsusu

Master Shu Nushi, Omo

Ice Hyou Koori

Flat Hei, Byou Taira

Reason Yu, Yuu Yoshi

Center Ou  

End Matsu, Batsu Sue

Eternal Ei Nagai

Plate Sara  
To top

6 Strokes
    On Yomi Kun Yomi

Ground Chi, Ji  

Color Shoku, Shiki Iro

Spirit, Energy Ki, Ke  

Rest Kyuu Yasumu

Thread Shi Ito

Letter, Mark Ji  

Ear Ji Mimi

Future, Previous Sen Saki

Early, Quick Sou Haya

Insect Chuu Mushi

Year Nen Toshi

Hundred Hyaku  

Name Mei, Myou Na

Turn Kai Mawaru

Light Kou Hikaru

Meet Kai Au

Meet Gou, Katsu Au

Mix Kou Majiru

I Ji, Shi Mizukara

西

West Sei, Sai Nishi

Many Ta Ooi

Bamboo Chiku Take

Same Dou Onaji

Rice, America Bei, Mai Kome

Every Mai -goto

Each Kaku Ono-ono

Deliver Todoku  

Cheap, Safe An Yasui

Next Ji, Shi Tsugi

Protect, Obey Shu, Su Mamoru

Whole Zen Mattaku

Meat Niku  

Together Kyou Tomo

Light Tou Hi

Cause In Yoru

Tongue Zetsu Shita

Wing, Feather U Ha,Hane

Ashes Kai Hai

Desk Ki Tsukue

Good Kou Suku, Konomu

Blood Ketsu Chi
To top

7 Strokes
    On Yomi Kun Yomi

Heal I Iyasu

Flower Ka Hana

See, Show Ken Miru

Vehicle, Wheel Sha Kuruma

Red Seki, Shaku Akai

Foot, Sufficient Soku Ashi, Tariru

Village Son Mura

Man Dan, Nan Otoko

Town Chou Machi

Every Mai- -goto

What Ka Nani, Nan

Shell, Shellfish Bai Hai Kai

Steam Ki Yuge Mizuke

Valley Koku Tani, Ya

Run Sou Hashiru

Body, Object Tai, Tei Karada

Come Rai Kuru/Kimasu

Speech, Word Gen, Gon Koto, Iu

Complete, Perfect Kan Mattai
To top

8 Strokes
    On Yomi Kun Yomi

Rain U Ame, Ama

Learn Gaku Manabu

Gold, Money Kin, Kon Kane, Kana

Sky, Empty Kuu Sora, Kara

Blue, Green Sei, Shou Aoi

Forest Rin Hayashi

Picture Ga, Kaku  

Capital Kyou Kei

Country Koku Kuni

Know Chi Shiru

East Tou Higashi

Bright, Dawn Mei, Myou Akarui

Gate Mon Kado

Night Ya Yo, Yoru

Swim Ei Oyogu

Shore Gan Kishi

Rock Gan Iwa

Fruit, End Ka Hate,Hatasu
To top

9 Strokes
    On Yomi Kun Yomi

South Nan, Dan Minami

Castle Jou Shiro

Sound On, In Oto, Ne

Sea Kai Umi

Spring, Source Sen Izumi

Plan, Measure Kei Hakaru

Head, Neck Shu Kubi

Autumn Shuu Aki

Spring Shun Haru

Food Shoku Taberu, Kuu

Star Sei, Shou Hoshi

Wind, Style Fuu Kaze

Goods, Dignity Hin Shina

Leather, Reform Kaku Kawa
To top

10 Strokes
    On Yomi Kun Yomi

Summer Ka, Ge Natsu

High Kou Takai

Paper Shi Kami

Time Ji Toki

Weak Jaku Yowai

Write, Book, Papers Sho Kaku

Horse Ba Uma, Ma

Sake, Alcohol Shu Sake

Garden Tei Niwa

Harm Gai  

True, Reality Shin Ma, Makoto

Fast Soku Hayai,Sumiyaka

Belt Tai Obi,Obiru

Double Bai  

Bathe Yoku Abiru

Lesson Kun  

Teacher Shi  

Dragon Ryuu, Ryou Tatsu
To top

11 Strokes
    On Yomi Kun Yomi

Cat Byou, Myou Neko

Fish Gyo Sakana, Uo

Black Koku Kuroi

Ask Mon Tou/Toimasu

Close Hei Tojiru, Shimaru
To top

12 Strokes
    On Yomi Kun Yomi

Woods Shin Mori

Cloud Un Komo

Picture Kai, E  

Space, Time, Distance, Relationship Kan, Ken Aida, Ma

Morning Chou Asa

Buy Bai Kau

Wealth Fuu, Fu Tomu
To top

13 Strokes
    On Yomi Kun Yomi

New Shin Atarashii

Forbid Kin  

Slow, Late Chi Osoi, Okureru

14 Strokes
    On Yomi Kun Yomi

Hear, Ask Bun, Mon Kiku/Kikimasu

Green Ryoku, Roku Midori

Nose Bi Hana

Language, Word -go Kataru, Katari
To top

16 Strokes
    On Yomi Kun Yomi

Bridge Kyou Hashi
To top

18 Strokes
    On Yomi Kun Yomi

Face Gan Kao

 

PC Version To top

Home, index | Nihongo, Japanese Language | Kanji | A smaller set | Lessons | Stroke order | Hiragana and katakana | First Grade | Search

Last revised: December 31, 2001/FONT>