To bottom
Tech Version

Kanji by Shape

By アラン ミラー


No Frames

Note: There are Japanese characters on this page.
If this character doesn't look like this one you need to install Japanese Language Support and then select View/Encoding/Japanese in Microsoft Internet Explorer.
See Windows 2000 for more information.


Kanji ordered by Frequency | Grade | Radical | Topic | to learn | Hiragana and katakana | Kana sayings | Loan words | Sayings


In the table below, each Kanji is followed by the meaning in English and the pronunciation in Romaji. The on yomi, 音読み (Chinese readings) are in normal type while kun yomi, 訓読み (Japanese readings) are in italics. Kanji in compounds usually have on yomi while Kanji used by themselves usually have kun yomi. For example, water is mizu and wheel is kuruma but water wheel is suisha 水車.

 1. King Kimi
 2. Master Shu Nushi, Omo
 3. Jewel, Ball Gyoku Tama
 4. Birth, Life Sei, Sh Nama
 5. Correct, Justice Sei Masa,Tadashii
 6. Year Nen Toshi
 7. Five Go Itsu
 8. Hand Shu Te
 9. Hair M Ke

 10. Bottom, Down Ka, Ge Shita
 11. Cow Gyuu Ushi
 12. Dry Kan Hosu
 13. Half Han Naka
 14. Noon Go
 15. Pour, Note Ch Sosogu
 16. Thousand Sen Chi

 17. Earth Do, To Tsuchi
 18. Warrior Shi
 19. Top, Up J Ue, Kami
 20. Stop Shi Tomaru

 21. 10,000 Man, Ban  
 22. Blade Jin Ha, Yaiba
 23. Circle Gan Marui
 24. Cut, Cut off Setsu, Sai Kiru
 25. Nine Kyuu, Ku Kokonotsu
 26. Power, Strength Ryoku Chikara
 27. Sword T Katana
 28. Way, Direction H Kata

 29. Stone Seki, Shaku Ishi
 30. Right U, Yuu Migi

 31. Eight Hachi Yatsu
 32. Enter Ny Hairu, Iru
 33. Hole Ketsu Ana
 34. Person Jin, Nin Hito
 35. Six Roku Mu
 36. Sky, Empty K Sora, Kara

 37. Arrow Ya Shi
 38. Big Tai, Dai Ooki
 39. Book, Root, True Hon Moto
 40. Center  
 41. Coating, Clothes I Koromo
 42. Come Rai Kuru/Kimasu (irreg)
 43. Disaster Sai Wazawa
 44. Dog Ken Inu
 45. End Matsu, Batsu Sue
 46. Eternal Ei Nagai
 47. Fat Tai, Ta Futo
 48. Fire Ka Hi
 49. Heaven, Sky Ten Ama
 50. Husband Fu Otto
 51. Ice Hyou Koori
 52. Lack Ketsu Kakeru
 53. Next Ji, Shi Tsugi(no)
 54. Origin Gen, Gan Moto
 55. Rice, America Bei, Mai Kome
 56. Tree, Wood Boku, Moku Ki, Ko
 57. Water Sui Mizu

 58. Already, Advance Yo Kane
 59. Child Shi, Su Ko
 60. Letter, Mark Ji
 61. Learn, Science Gaku Manabu

 62. Ear Ji Mimi
 63. Eye Moku, Boku Me, Ma
 64. Head, Neck Shu Kubi
 65. I Ji, Shi Mizukara
 66. See, Show Ken Miru/Mimasu
 67. Shell, Shellfish Bai Hai Kai

 68. Hundred Hyaku
 69. Moon, Month Getsu, Gatsu Tsuki
 70. Sun, Day Nichi, Jitsu Hi, Ka
 71. Use Y Mochiiru
 72. White Haku Shiro

 73. Four Shi Yon
 74. Sake, Alcohol Shu Sake
 75. 西 West Sei, Sai Nishi

 76. Ask Mon Tou/Toimasu
 77. 内閣 Cabinet Naikaku (government)
 78. Close Hei Shimaru/Shimarimasu
 79. Concern, Relation Kan Seki
 80. Gate Mon Kado
 81. Hear, Ask Bun, Mon Kiku/Kikimasu
 82. Open Kai Ake(ru,masu), Hiraku
 83. Space, Time, Distance,
       Relationship Kan, Ken Aida, Ma

 84. Account, Chronicle Ki Shiru
 85. Birth, Deceive Tan
 86. Discussion Gi
 87. Establish Setsu Moukeru
 88. Fame, Reputation, Praise Yo Homare
 89. 調 Investigate, Prepare Ch Shiraberu, Toton
 90. Language, Word -go Kataru, Katari
 91. Lesson Kun
 92. Plan, Measure Kei Hakaru
 93. Read Doku Yomu/Yomimasu
 94. Speech, Word Gen, Gon Koto, Iu
 95. Speech, Story Wa Hanashi
 96. Talk Dan
 97. Trust, Believe Shin

 98. Appear, Actual Gen Arawasu
 99. China Kan, Han
 100. East Higashi
 101. Flower Ka Hana
 102. Grass Sou Kusa
 103. Sweets Ka
 104. Tea Cha Sa

 105. Cloud Un Komo
 106. Electricity Den
 107. Frost Sou Shimo
 108. Rain U Ame, Ama
 109. Shake, quake Shin Furuu, Furueru
 110. Snow Setsu Yuki
 111. Thunder, Lightening Rai Kaminari
 112. 零 (ゼロ) Zero Rei

 113. Blue, Green Sei, Sh Aoi
 114. Early, Quick Sou Haya
 115. Grass Sou Kusa
 116. Military Gun Tsuwamono
 117. Profound Taku Sugureru
 118. Star Sei, Shou Hoshi
 119. Thing, Business Ji, Zu Koto
 120. True, Reality Shin Ma, Makoto
 121. Vehicle, Wheel Sha Kuruma
 122. Write, Book, Papers Sho Kaku

 123. Cheap, Safe, Peace An Yasui
 124. Cold Kan Samusa
 125. Complete, Perfect Kan Mattai
 126. Guest, Customer Kyaku
 127. Harm Gai
 128. Hole Ketsu Ana
 129. Letter, Mark Ji
 130. Protect, Obey Shu, Su Mamoru
 131. Sky, Empty Kuu Sora, Kara
 132. Wealth Fuu, Fu Tomu

 133. Evening Seki Yuu
 134. Name Mei, My Na
 135. Many, Frequent Ta Ooi
 136. Outside, Foreign Gai Soto, Hoka

 137. Now Kon, Kin Ima
 138. Meet Kai Au/Aimasu
 139. Fit, agree Katsu Au/Aimasu
 140. Whole Zen Mattaku
 141. Gold, Money Kin Kane, Kana
 142. Mediate, Aid Kai Tasukeru
 143. Valley Koku Tani, Ya
 144. Pedestal, Stage Dai, Tai Utena
 145. Divide Bun, Fun Wakaru
 146. Understand Bun, Fun Wakaru
 147. Public K Ooyake

 148. Activity, Life Katsu
 149. Alcohol Shu Sake
 150. Bathe Yoku Abiru/Abimasu
 151. China Kan, Han
 152. Decide Ketsu Kimaru
 153. Decrease Gen Herasu
 154. Deep Shin Fukai
 155. Dirty O Kegasu, Kitanai
 156. Drop, Fall Raku Ochiru, Otosu
 157. Finish Sumasu
 158. Flow, Stream Ry Naga(reru,su)
 159. Group Ha
 160. Lake Ko Mizuumi
 161. Law H, Hatsu
 162. Marsh Sawa
 163. Overnight stay Haku Tomaru
 164. Pond Ike Chi
 165. Pour, Note Ch Sosogu
 166. Oil Yu Abura
 167. Reign, Cure Chi, Ji Naosu
 168. Sake, Alcohol Shu Sake
 169. Sea Kai Umi
 170. Sick By Yamai
 171. Steam Ki Yuge Mizuke
 172. Swim Ei Oyogu
 173. Turn off Kieru, Sh Kesu/Kesimasu
 174. Warm On Atatakai
 175. Wash Sen Arau/Araimasu
 176. Wave Ha Nami
 177. Week Sh
 178. Western, Ocean Y

 179. Advance Shin Susu(mu,meru)
 180. Chase Tsui
 181. Choose Erabu
 182. Crowded, Intricate Kom(u,eru)
 183. Far, Profound En, On Tōi
 184. Fast Soku Hayai,Sumiyaka
 185. Link, Succession Ren Tsuraneru, Tsureru
 186. Luck, Carry Un Hakobu
 187. Near, Early Kin Chikai
 188. Play Y Asobu
 189. Return Hen Kaesu, Kaeru
 190. Road, Way Dō, tō Michi
 191. Road, Way Tsū Tō, Dō
 192. Send S Okuru
 193. Slow, Late Chi Osoi, Okureru
 194. Topic, Subject Dai
 195. Week Shū

 196. After, Behind Go Nochi, Ushiro
 197. Approximately, Promise Yaku
 198. Bind Ketsu Musubu
 199. Continue, Series Zoku Tsuzu(Ku,Keru)
 200. End, Finish Sh Owari, Tsui
 201. Green Ryoku, Roku Midori
 202. Line Sen
 203. Manage, Passage, Longitude Ky, Kei Heru
 204. Organize So Kumi
 205. Paper Shi Kami
 206. Person in charge Kei Kakari
 207. Picture Kai, E
 208. Rank, Grade Ky
 209. Refine, Knead Ren Neru
 210. Thin, Fine Sei Hoso, Koma
 211. Thread Shi Ito
 212. Whole S

 213. Assets, Resources Shi
 214. Drink In Nomu/Nomimasu
 215. Iron Tetsu
 216. Know Chi Shiru/Shimasu
 217. Lack Ketsu Kakeru
 218. Next Ji, Shi Tsugi(no)
 219. Short Tan Mijikai
 220. Song, Sing Ka Uta

 221. Carp Koi
 222. Cat Neko
 223. Corner, Side Kaku Tsuno
 224. Deliver, Reach Todoku Todokeru
 225. Dragon Ry Tatsu
 226. East Higashi
 227. Field Den Ta
 228. Fish Gyo Sakana, Uo
 229. Fortune, Luck Fuku
 230. Link, Succession Ren Tsuraneru, Tsureru
 231. Man Dan, Nan Otoko
 232. Military Gun Tsuwamono
 233. Move D Ugoku
 234. Number, Turn Ban
 235. Oil Yu Abura
 236. Racoon-like Tanuki
 237. Reason Yu, Y Yoshi
 238. Reason Ri
 239. Report, Extend Shin Msu
 240. Revolve Ten
 241. Thin, Fine Sei Hoso, Koma
 242. Think Shi Om
 243. Town Machi
 244. Use Y Mochiiru
 245. Vehicle, Wheel Sha Kuruma
 246. War Sen Tatakau
 247. Wealth F, Fu Tomu
 248. World Kai

 249. Climb To, T Noboru
 250. Leave, Happen Hatsu, Abaku, Tatsu

 251. Bad, Evil Aku Warui
 252. Breath Soku Iki
 253. Heart, Mind Shin Kokoro
 254. Hurry, Quick Ky Isogu
 255. Love Koi
 256. Think Shi Om


 

PC Version To top

Home, index | 日本語 | Kanji | A smaller set | Lessons | Stroke order | Kana | First Grade | Search

Last revised: April 18, 2007