Kanji by Grade

First | Second | Third | Fourth
Frequency | Grade | Hiragana | Interesting | Kanji | Level 4 | Katakana | Loan | Numbers | Radical | Signs | Verbs
Frames | No Frames | Home

  First Grade
 1. Sun, Day Nichi, Jitsu Hi, Ka
 2. One Ichi, Itsu Hito(tsu)
 3. Ten J T
 4. Two Ni Futa(tsu)
 5. Big Tai, Dai kii
 6. Three San Mi
 7. Person Jin, Nin Hito
 8. Year Nen Toshi
 9. Middle, Inside Ch Naka
 10. Book, Source Hon Moto
 11. Five Go Itsu
 12. Four Shi Yon
 13. Leave Shutsu Dasu, Deru
 14. Top, Up J Ue, Kami
 15. Learn, Science Gaku Manabu
 16. Birth, Life Sei Nama
 17. Moon, Month Getsu, Gatsu Tsuki
 18. Six Roku Mu
 19. Hand Shu Te
 20. Eight Hachi Yatsu
 21. Field Den Ta
 22. See, Show Ken Miru/Mimasu
 23. Nine Ky, Ku Kokonotsu
 24. Child Shi, Su Ko
 25. Stand Ritsu Tatsu/Tateru
 26. Hundred Hyaku
 27. Eye Moku, Boku Me, Ma
 28. Small Chiisai, Ko
 29. Power, Strength Ryoku Chikara
 30. Round, Yen En Marui
 31. Spirit, Energy Ki, Ke
 32. Mountain San Yama
 33. Gold, Money Kin Kane
 34. Thousand Sen Chi
 35. Enter Ny Hairu, Iru
 36. Bottom, Down Ka, Ge Shita
 37. Correct, Justice Sei Masa,Tadashii
 38. River Sen Kawa
 39. Water Sui Mizu
 40. Name Mei, My Na
 41. Town Machi
 42. Tree, Wood Boku, Moku Ki, Ko
 43. Sentence, Writing Bun, Mon Fumi
 44. School K
 45. Vehicle, Wheel Sha Kuruma
 46. Future, Previous Sen Saki
 47. Woman On'na
 48. Village Son Mura
 49. Sky, Empty K Sora, Kara
 50. Man Dan, Nan Otoko
 51. Mouth Kuchi
 52. Early, Quick Haya
 53. Foot, Sufficient Soku Ashi, Tariru
 54. Stone Seki, Shaku Ishi
 55. White Haku Shiro
 56. Earth Do, To Tsuchi
 57. Blue, Green, Young Sei Aoi
 58. Forest Rin Hayashi
 59. Fire Ka Hi
 60. Heaven, Sky Ten Ama
 61. Left Sa Hidari
 62. Sound On, In Oto, Ne
 63. Right U, Y Migi
 64. Red Seki, Shaku Akai
 65. King (sama) Kimi
 66. Woods Shin Mori
 67. Flower Hana
 68. Rain U Ame, Ama
 69. Letter, Mark Ji
 70. Jewel, Ball Gyoku Tama
 71. Thread Shi Ito
 72. Rest Ky Yasu(mu,mimasu)
 73. Evening Seki Y
 74. Grass Kusa
 75. Bamboo Chiku Take
 76. Insect Ch Mushi
 77. Dog Ken Inu
 78. Ear Ji Mimi
 79. Shell, Shellfish Bai Hai Kai

First | Second | Third | Fourth
Top

  Second Grade
 1. Meet Kai Au/Aimasu
 2. Country Koku Kuni
 3. hour -ji
 4. Same, Agree Di Onaji
 5. Long, Leader Nagai
 6. East Higashi
 7. Go Gy, K Iku/Ikimasu
 8. Space, Time Kan Aida
 9. Way, Direction H Kata
 10. Divide, Minute Bun, -fun Wakaru
 11. Front, before (no) Mae
 12. After, Behind Go Nochi, Ushiro
 13. Ground Chi, Ji
 14. Place, Occasion J, Ch Ba
 15. Meet G, Katsu Au/Aimasu
 16. Capital Ky Kei
 17. Company, Office Sha Yashiro
 18. New Shin Atarashii
 19. I Ji, Shi Mizukara
 20. High, Expensive Takai
 21. Inside Nai, Dai Uchi
 22. Turn Kai Mawar(u,imasu)
 23. Road, Way Ts T, D
 24. City, Market Shi Ichi
 25. Rice, America Bei, Mai Kome
 26. Noon Go
 27. Bright, Clear Mei Akarui
 28. Win, Guess T Ataru
 29. House Uchi Ie
 30. Teach Ky Oshi
 31. North Kita
 32. Field Ya No
 33. Come Rai Kuru/Kimasu (irreg)
 34. Reason Ri
 35. Body, Object Tai, Tei Karada
 36. Strong Ky, G Tsuyoi
 37. Outside, Foreign Gai Soto, Hoka
 38. Make Suka, Sa Tsukuru
 39. 10,000 Man, Ban
 40. Public yake
 41. Near, Early Kin Chikai
 42. Think Shi Om
 43. Road, Way D, t Michi
 44. Use Y Mochiiru
 45. Point Ten
 46. Heart, Mind Shin Kokoro
 47. Now Kon, Kin Ima
 48. Plain, Origin Gen Hara
 49. Sea Kai Umi
 50. Many, Frequent Ta i
 51. Speech, Story Wa Hanashi
 52. Account, Chronicle Ki Shiru
 53. Write, Book, Papers Sho Kaku
 54. Consider K Kangaeru
 55. Organize So Kumi
 56. Head, Neck Shu Kubi
 57. Picture, Stroke Ga, Kaku
 58. Mix K Majiru/Majirimasu
 59. 西 West Nishi
 60. Number, Count S, Su Kazu
 61. Work, Craft K, Ku Gu
 62. Plan, Measure Kei Hakaru
 63. South Minami
 64. Cut, Cut off Setsu, Sai Kiru
 65. Few Sukoshi
 66. Electricity Den
 67. Sell Bai Uru
 68. Know Chi Shiru/Shimasu
 69. Pull In Hiku
 70. Half Han Naka
 71. Activity, Life Katsu
 72. Pedestal, Stage Dai, Tai Utena
 73. Line Sen
 74. Wind, Style F Kaze
 75. Hear, Ask Bun, Mon Kiku/Kikimasu
 76. Morning Ch Asa
 77. Speech, Word Gen, Gon Koto, Iu
 78. Night Ya Yo, Yoru
 79. Language, Word -go Kataru
 80. Music, Pleasure Gaku Tanoshii
 81. Boat Sen Fune, Funa
 82. Food Shoku Taberu, K
 83. Valley Koku Tani, Ya
 84. Walk, Step Ho, Bu Aruku
 85. Calculate San Soro
 86. Black Koku Kuroi
 87. Fix Jiki, Choku Naosu/Naosimasu
 88. Buy Bai Kau/Kaimasu
 89. Wide Hiroi
 90. Turn, Number Ban
 91. Stop Shi Tomaru
 92. Parent, Relative Shin Oya
 93. Origin Gen, Gan Moto
 94. Door Ko To
 95. Old Ko Furu
 96. Head, Top T Atama
 97. Solution, Answer T Kotaeru, Kotae
 98. Fat Tai, Ta Futo
 99. Return Ki Kaeru
 100. Shape, form Katachi
 101. Voice Sei Koe, Kowa
 102. A Shop, Problem Ten Mise
 103. Garden, Park En Sono
 104. Course, Section Ka
 105. Gate Mon Kado
 106. Light Hikari
 107. What, How many Ka Nani, Nan
 108. Week Sh
 109. Room, House Shitsu Muro
 110. Color Shoku, Shiki Iro
 111. Song, Sing Ka Uta
 112. Spring Shun Haru
 113. Paper Shi Kami
 114. Every, each Mai Goto
 115. Read Doku Yomu/Yomimasu
 116. Mother Bo Haha, Oksan
 117. Face Gan Kao
 118. Horse Ba Uma, Ma
 119. Friend Y Tomo(dachi)
 120. Autumn Sh Aki
 121. Drawing, Map Zu, To Hakaru
 122. Circle Gan Marui
 123. Summer Ka, Ge Natsu
 124. Run S Hashiru/Hashimasu
 125. Father Fu Chichi
 126. Hair Ke
 127. Clear, Bright Sei Hareru
 128. Pond, Storage Ike Chi
 129. Talent, Age Sai
 130. Wing, Feather U Ha,Hane
 131. Thin, Fine Sei Hoso, Koma
 132. Corner, Side Kaku Tsuno
 133. Temple Tera
 134. Rock Gan Iwa
 135. Weak Jaku Yowai
 136. Meat Niku Shishi
 137. Far, Profound En, On Ti
 138. Weekday Y
 139. Star Hoshi
 140. Tea Cha Sa
 141. Snow Setsu Yuki
 142. Noon, Daytime Ch Hiru
 143. Bird Tori
 144. Winter Fuyu
 145. Fish Gyo Sakana, Uo
 146. Cow Gy Ushi
 147. Elder Brother Kei, Kyoo Ani
 148. Picture Kai, E
 149. Younger Brother Dai, Tei Otto
 150. Village, League Ri Sato
 151. Yellow , K Ki, Ko
 152. Cloud Un Komo
 153. Arrow Ya Shi
 154. Chirp Mei Naku, Naru
 155. Younger Sister Mai Imto
 156. Barley, Wheat Baku Mugi
 157. Elder Sister Shi Ane
 158. Sword Katana
 159. Bow, Archery Ky Yumi
 160. Steam Ki Yuge Mizuke

First | Second | Third | Fourth
Top

  Third Grade
 1. Thing, Business Ji, Zu Koto
 2. Person Sha Mono
 3. Leave, Happen Hatsu, Abaku, Tatsu
 4. Part, Section Bu
 5. Official, Member In Kazu
 6. Pair, Versus Tai, Tsui
 7. Business, Vocation Gy, G Waza
 8. Mutual, Appearance, Minister S, Sh Ai
 9. Degree, Times -do Taku
 10. Ask Mon T/Toimasu
 11. Fix, Establish Tei, J Sada(meru)
 12. Whole Zen Mattaku
 13. Open Kai Ake(ru,masu), Hiraku
 14. Decide Ketsu Kimaru
 15. Replace, Generation Dai Kawaru
 16. Rank Dai-
 17. Reality Fruit Jitsu Mi, Minoru
 18. Master Shu Nushi, Omo
 19. Move D Ugoku
 20. 調 Investigate, Prepare, Tune Ch Shiraberu, Toton
 21. Topic, Subject Dai
 22. Attention I
 23. Ward Ku
 24. Change Ka, Ke Bakeru
 25. Capital, Metropolis Shi Miyako
 26. Place Sho Tokoro
 27. Chart, Schedule Hy Arawasu, Omote
 28. Duration, Expect Ki, Go
 29. Thing, Object Mono
 30. Cheap, Safe, Peace An Yasui
 31. Committee, Entrust I
 32. Heavy, Important Omoi
 33. Hit, Strike Da Utsu
 34. Already, Advance Yo Kane
 35. Mask, Face Men Omo
 36. Opposite Han, Tan So
 37. Luck, Carry Un Hakobu
 38. Flat, Calm Taira
 39. Have, Hold Ji Motsu
 40. Japan, Peace Wa Yawaraku, Nagomu
 41. Win Sh Katsu, Masaru
 42. Advance Shin Susu(mu,meru)
 43. World, Generation Yo Sekai
 44. Island T Shima
 45. Prefecture Ken (36 in Japan)
 46. Take Shu Toru
 47. World Kai
 48. Office Kyoku
 49. Turn to, Beyond K Muku
 50. Goods, Dignity Hin Shina
 51. Institution, Academy In
 52. Next Ji, Shi Tsugi(no)
 53. Collect, Gather Sh Atsumeru
 54. Death Shi Shi
 55. Receive Ju Ukaru, Ukeru
 56. 使 Use Shi Tsukau
 57. Throw T Nageru
 58. Grow up Iku Sodatsu
 59. Finger, Point Shi Yubi, Sasu
 60. Send S Okuru
 61. Both Ry
 62. Person in charge Kei Kakari
 63. Ceremony, Style Shiki
 64. God, Mind Kami
 65. Hurry, Quick Kyuu Isogu
 66. Emotion Kan
 67. Reside J Sumu
 68. Have, Exist Y, U Aru
 69. End, Finish Sh Owari, Tsui
 70. Role Eki, Yaku
 71. Iron Tetsu
 72. Husband Fu Otto
 73. Flow, Stream Ry Naga(reru,su)
 74. Body, Self Shin Mi
 75. Farm N
 76. True, Reality Shin Ma, Makoto
 77. Revolve Ten
 78. Store, Roof, House Oku Ya
 79. Distribute, Deliver Hai Kubaru
 80. Ball Ky Tama
 81. Talk Dan
 82. Turn off Kieru, Sh Kes(u,imasu)
 83. Ride, Get on J No(ru,seru)
 84. Bridge Hashi
 85. Flavor, Odor Mi Aji
 86. Sell, Trade Sh Akinau
 87. Drop, Fall Raku Ochiru, Otosu
 88. Imagination So, S
 89. Wear, Arrive Chaku, Jyaku Kiru, Tsuku
 90. Building Kan Yakata
 91. Road Ro Ji
 92. Silver Gin
 93. Help Jo Tasukeru
 94. Reason Yu, Y Yoshi
 95. Wake up Ki Okiru, Okosu
 96. Wait, Depend on Tai Matsu
 97. Report, Extend Shin Msu
 98. Floors -kai -kkai -gai
 99. Pour, Note Ch Sosogu
 100. Life, Order Mei, My Inochi
 101. Chase Tsui
 102. Palace, shrine Kiy
 103. Beautiful Bi Utsukushii
 104. Defeat Fu Makeru,
 105. Sick By Yamai
 106. Western, Ocean Y
 107. Research, Study Ky, Ku Kiwameru
 108. Study, Sharpen Ken Togu
 109. Organize Sei Toton
 110. Begin Shi Hajimeru
 111. Harbor Minato
 112. Leaf Y Ha
 113. Number G
 114. Other Ta Hoka
 115. Fortune, Luck Fuku
 116. Bad, Evil Aku Warui
 117. Serve, Official Shi, Ji Tsukaeru
 118. Root Kon Ne
 119. Protect, Obey Shu, Su Mamoru
 120. Deep Shin Fukai
 121. State, Sandbank sh su
 122. Guest, Customer Kyaku
 123. Return Hen Kaesu, Kaeru
 124. Medical, Heal I Iyasu
 125. Copy, Photograph Sha Utsusu
 126. Pain, Bitter Ku Kurushii, Nigai
 127. Mr/Mrs, Looks like Y -sama
 128. Lodging Shuku Yado
 129. Equipment Gu Sona(eru)
 130. Climb To, T Noboru
 131. Leave, Past Kyo, Ko Saru
 132. Bright, Light Sh
 133. Garden (private), Court Tei Niwa
 134. Rank, Grade Ky
 135. Family Zoku
 136. Wave Ha Nami
 137. Railway station Eki
 138. Music, Twist Kyoku Ma(garu,geru)
 139. Travel Ryo Tabi
 140. Refine, Knead Ren Neru
 141. You , Mr/Ms for young Kun -kimi
 142. Learn Sh, Ju Narau
 143. Oil Yu Abura
 144. Slope Han Saka
 145. etc. -tou; Equal Hitoshii
 146. Play Y Asobu
 147. Fast Soku Hayai,Sumiyaka
 148. Blood Ketsu Chi
 149. Light, Easy Kei Karui, Karoyaka
 150. Warehouse Ko
 151. Plank Han, Ban Ita
 152. Clothing Fuku
 153. Happy K Saiwai, Shiawase
 154. Short Tan Mijikai
 155. Shore Gan Kishi
 156. Warm On Atatakai
 157. Double Bai
 158. Seconds By
 159. Row, Line Retsu
 160. Breath Soku Iki
 161. Block, Ward Ch
 162. Alcohol Shu Sake
 163. Medicine Kusuri
 164. Charcoal Tan Sumi
 165. Festival Sai Matsur(i,u)
 166. Bean T Mame
 167. Load Ka Ni
 168. Brush Hitsu Fude
 169. Exertion Ben Tsutomeru
 170. Chapter Sh
 171. Drink In Nom(u,imasu)
 172. Plant Shoku Ueru, Uwaru
 173. Rind Hi Kawa
 174. Dark An Kurai
 175. Sad Hi Kanashii
 176. Positive, Sun Y
 177. Child D Warabe
 178. Box Hako
 179. Etiquette, To Bow Rai, Rei
 180. Lake Ko Mizmi
 181. Swim Ei Oyogu
 182. Poem Shi
 183. Notebook Chou
 184. Hot water Yu
 185. Field (farmland) Hatake
 186. Ancient times Mukashi
 187. Tooth Shi Ha
 188. Cold Kan Samusa
 189. Green Ryoku, Roku Midori
 190. Hot Sho Atsui
 191. Ice Kri
 192. Pillar Ch Hashira
 193. China Kan, Han
 194. Nose Bi Hana
 195. Pick up, Find Sh, J Hirou
 196. Flute Teki Fue
 197. Sheep Hitsuji
 198. Plate Sara
First | Second | Third | Fourth
Top

  Fourth Grade
 1. Target, Adjective suffix Teki Mato
 2. Discussion Gi
 3. War Ikusa, Sen, Tatakau
 4. People Min Tami
 5. Link, Succession Ren Tsuraneru, Tsureru
 6. Concern, Relation Kan Seki
 7. Machine, Opportunity Ki Hata
 8. Need, Require Y Iru
 9. Become, Consist of J, Sei Naru
 10. Choose Erabu
 11. Most Sai Mottomo
 12. Prefecture Fu
 13. Law H, Hatsu
 14. Approximately, Promise Yaku
 15. Negative, Non-, Bad Fu, Bu
 16. Produce San Umu
 17. By means of    I
 18. Bind Ketsu Musubu
 19. Military Gun Tsuwamono
 20. Mr/Ms -shi Uji
 21. Add, Include Ka Kuwaeru, Kuwawaru
 22. Reign, Cure Chi, Ji Naosu
 23. Cooperate Ky
 24. Government Kan
 25. Continue, Series Zoku Tsuzu(Ku,Keru)
 26. Side Soku Gawa
 27. Idea, Plan, Expectation An
 28. Government, Department, Omit, Reflect upon Sei, Sh Kaerimiru
 29. Each Kaku Ono-ono
 30. Limited Toku
 31. Struggle, Dispute S, Arasou
 32. Trust, Believe Shin
 33. Without, Nothing Mu, Bu Nai
 34. Build Ken, Kon Tateru
 35. Service Ry
 36. Advantage, Profit Ri
 37. Reform, Change Kai Aratameru
 38. Pine tree Matsu
 39. Fruit, Reward Ka Ha
 40. Without fail Hitsu Kanarazu
 41. First, Beginning Sho Hatsu, Hajime (no)
 42. Separate, Another, Specially Betsu Wakareru
 43. Put Chi Oku
 44. Labor, Effort R
 45. Notify Tsugeru
 46. Last, Yesterday Saku
 47. Change, Strange Hen Kawaru, Kaeru
 48. Cost Hi Tsuiyasu, Tsuieru
 49. Get Toku Eru, Uru
 50. Turn on, Add Tsuku, Fu Tsukeru
 51. 100 million Oku
 52. Explain Zei, Setsu Toku
 53. Seat Seki
 54. Hope Nozomu
 55. 好む Good Suku Konomu
 56. Go, Come, Attend San Mairu
 57. Warrior Shi
 58. Ask Ky Motomeru
 59. Fly Hi Tobu
 60. Harm Gai
 61. Soldier Hyou, Hei
 62. Test, Try, Experiment Shi Kokoromiru, Tamesu
 63. Group, Party Tai
 64. Test, Examine Ken Tamesu
 65. English Ei
 66. Transmit, Tell Den Tsuta(u,eru)
 67. End Matsu, Batsu Sue
 68. Center  

Top
April 26, 2004