Kanji by Grade

By アラン ミラー


No Frames
Hold your mouse pointer over the paw print for an answer. See Kanji sorted by grade for more details.

Note: There are Japanese characters on this page. If this character doesn't look like this one you need to install Japanese Language Support and then select View/Encoding/Japanese in Microsoft Internet Explorer. See Windows 2000 for more information.


Kanji Ordered by Frequency | Radical | Shape | Topic | to learn | Hiragana and katakana | Kana sayings | Loan words | Sayings


Grades -- First | Second | Third | Fourth

First Grade   (79 Kanji)
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Second Grade   (160 Kanji)
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 西 
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Third Grade   (198 Kanji)
 • 調
 • 使
  1. Fourth Grade
  2. Target, Adjective suffix Teki Mato
  3. Discussion Gi
  4. War Ikusa, Sen, Tatakau
  5. People Min Tami
  6. Link, Succession Ren Tsuraneru, Tsureru
  7. Concern, Relation Kan Seki
  8. Machine, Opportunity Ki Hata
  9. Need, Require Yô Iru
  10. Become, Consist of Jô, Sei Naru
  11. Choose Erabu
  12. Most Sai Mottomo
  13. Prefecture Fu
  14. Law Hô, Hatsu
  15. Approximately, Promise Yaku
  16. Negative, Non-, Bad Fu, Bu
  17. Produce San Umu
  18. By means of    I
  19. Bind Ketsu Musubu
  20. Military Gun Tsuwamono
  21. Mr/Ms -shi Uji
  22. Add, Include Ka Kuwaeru, Kuwawaru
  23. Reign, Cure Chi, Ji Naosu
  24. Cooperate Kyô
  25. Government Kan
  26. Continue, Series Zoku Tsuzu(Ku,Keru)
  27. Side Soku Gawa
  28. Idea, Plan, Expectation An
  29. Government, Department, Omit, Reflect upon Sei, Shô Kaerimiru
  30. Each Kaku Ono-ono
  31. Limited Toku
  32. Struggle, Dispute Sô, Arasou
  33. Trust, Believe Shin
  34. Without, Nothing Mu, Bu Nai
  35. Build Ken, Kon Tateru
  36. Service Ryô
  37. Advantage, Profit Ri
  38. Reform, Change Kai Aratameru
  39. Pine tree Matsu
  40. Fruit, Reward Ka Ha
  41. Without fail Hitsu Kanarazu
  42. First, Beginning Sho Hatsu, Hajime (no)
  43. Separate, Another, Specially Betsu Wakareru
  44. Put Chi Oku
  45. Labor, Effort Rô
  46. Notify Tsugeru
  47. Last, Yesterday Saku
  48. Change, Strange Hen Kawaru, Kaeru
  49. Cost Hi Tsuiyasu, Tsuieru
  50. Get Toku Eru, Uru
  51. Turn on, Add Tsuku, Fu Tsukeru
  52. 100 million Oku
  53. Explain Zei, Setsu Toku
  54. Seat Seki
  55. Hope Nozomu
  56. 好む Good Suku Konomu
  57. Go, Come, Attend San Mairu
  58. Warrior Shi
  59. Ask Kyû Motomeru
  60. Fly Hi Tobu
  61. Harm Gai
  62. Soldier Hyou, Hei
  63. Test, Try, Experiment Shi Kokoromiru, Tamesu
  64. Group, Party Tai
  65. Test, Examine Ken Tamesu
  66. English Ei
  67. Transmit, Tell Den Tsuta(u,eru)
  68. End Matsu, Batsu Sue
  69. Center  
  70. &#;
  71. &#;
  72. &#;


   Stopped here


  73. Together Tomo
  74. Mr/Mrs, Looks like Yô -sama
  75. Complete, Perfect Kan Mattai
  76. Politics, Rule Shô, Sei Matsurigoto
  77. Group, Party Tô
  78. Seven Shichi Nana
  79. Move Doo Ugo(ku,kasu)
  80. Truth, Ripen Jitsu Mi, Minoru


 • Buddha Butsu, Futsu Hotoke
 • Emperor Kô, ô
 • I Shi Watashi, Watakushi
 • Intermediary Chû Naka
 • Oneself Ko, Ki Onore
 • Samurai Student Gakusei
 • Teacher Shi
 • County, District Gun
 • Asia, [prefix] A
 • Bone Kotsu Hone
 • Tongue Zetsu Shita
 • Hole Ketsu Ana
 • Back, Depth Oku
 • Hard Ko Katai, Katameru
 • Length, size Take
 • Measure Sun
 • Pair Futa
 • Reach Kyû Oyobu
 • WeTITLEh Fû, Fu Tomu
 • Width, cloth Haba
 • or age -sai
 • animals (small), fish, insects -hiki -biki -ppiki
 • birds -wa -ba
 • books -satsu
 • cups of fluid -hai -bai ippai nihai
 • fish -bi
 • flat things: paper, dishes -mai
 • floors -kai -kkai -gai
 • on legs -kyaku
 • long things: pencil, tree -hon -bon -ppon
 • people -nin, hitori (1), futari (2)
 • seconds -byô
 • small objects -ko
 • Core, Center Shin
 • Go out Shutsu Desu
 • 午後 Afternoon Gogo  
 • Again   Mata
 • Before Zen Mae
 • Birth, Deceive Tan
 • Eternal Ei Nagai
 • Longtime Kyû, Ku Hisashii
 • Overnight stay Haku Tomaru
 • Slow, Late Chi Osoi, Okureru
 • Time, Hour Ji Toki
 • Bear Kuma
 • Carp Koi
 • Cat Neko
 • Crab Kai Kani
 • Crane Tsuru
 • Crow Karasu
 • Dragon Ryû Tatsu
 • Heron Sagi
 • Monkey Saru
 • Mosquito Bun Ka
 • Pig Ton Buta
 • Racoon-like Tanuki
 • Turtle Kame
 • Crab Kani
 • Octopus Tako
 • Pig Buta
 • Strawberry Ichigo
 • Tuna Maguro
 • Vinegar Su
 • Marsh Sawa
 • Well Sei, Shô I, Ido
 • Ashes Kai Hai
 • Dry Kan Hosu
 • Frost Shimo
 • Pressure Atsu
 • Smoke En, Kemuri
 • Spring, Source Sen Izumi
 • Thunder, Lightning Rai Kaminari
 • Art, Skill Gei
 • Branch, Support Shi Sasa
 • Cause In Yoru
 • Die Bô, Mô Nai
 • Dirty O Kegasu, Kitanai
 • Fame, Reputation, Praise Yo Homare
 • 香り Fragrance, Smell Kaori
 • Forbid Kin
 • Haku Haku
 • Lack Ketsu Kakeru
 • Light Hi
 • Love Koi
 • Mutual, Reciprocal Go Tagai
 • Price, Value Ka Atai
 • Profound Taku Sugureru
 • Trouble Kon Komaru
 • Cherry Tree, Blossom Sakura
 • Castle Jô Shiro
 • Desk Ki Tsukue
 • Door (paper) Fusuma
 • Floor Yuka
 • Key Kagi
 • Palace, shrine Kiyû
 • Pillow Makura
 • Road, Way Michi
 • Tatami
 • Temple, hall Dô
 • Window Mado
 • Belt, Region Tai Obi,Obiru
 • Blade Jin Ha, Yaiba
 • Boat Shû Fune, Funa
 • Chopsticks Hashi
 • Coating, Clothes I Koromo
 • Kite Tako
 • Leather, Reform Kaku Kawa
 • Scissors Hasami
 • Seat Seki
 • Shoe Kutsu
 • Umbrella San Kasa
 • Bathe Yoku Abiru/Abimasu
 • Close Hei Shimaru/Shimarimasu
 • Compare Hi Kuraberu
 • Deliver, Reach Todoku Todokeru
 • Eat, Food Kû, Shoku Taberu
 • Laugh, Smile Emu, Shô Warau
 • Learn Gaku Manabu
 • Mediate, Aid Kai Tasukeru
 • Pour, Note Chû Sosogu
 • 禁じる Prohibit Kinjiru/Kinjimasu
 • Understand Bun, Fun Wakaru
 • Wash Sen Arau/Araimasu
 • Broil Yaku
 •  

  Home, index | 日本語 | Kanji | A smaller set | Lessons | Stroke order | Kana | First Grade | Search

  Revised: January 21, 2014