Tech Version

Nihongo, Japanese Language

Kanji for the level 4 of the Japanese language proficiency test


Note: There are Japanese characters on this page.
If this character doesn't look like this one you need to install the Japanese characters set and select View/Encoding/Japanese.


A
aida
aka(i)
aka(rui)
aki
ama
ame
an 安
ane
ani
ao(i)
asa
ashi
atara(shii)
ato
a(u)
B
bun 分 文 聞
butsu 物
C
cha 茶
chi 地
chichi
chii(sai)
chika(i)
chuu 中
choo 長
D
dai 大
da(su)
den 田 電
de(ru)
do 土
doo 動 道
E
eki 駅
en 円
F
fun 分
furu(i)
futa(tsu)
futsu(ka)
fuyu
G
gai 外
gaku 学 楽
gatsu 月
getsu 月
go 五 午 語 後
H
hachi 八
haha
hai(ru)
haku 白
han 半
hana
hana(su)
haru
hatara(ku)
haya(i)
hi 日 火
hidari
higashi
hito
hito(tsu)
hoka
hon 本
hoo 方
hyaku 百
I
ichi 一
ichi
ie
i(ku)
ima
i(reru)
iro
istu 一
itsu(tsu)
i(u)
J
ji 時 自 事 字
jin
jitsu 日
joo 上
juu 十 住
-juu
K
ka 火 家 花
-ka
kae(ru)
kai 海 会
ka(ku)
kan 間
(o)kane
karada
kara(no)
kata
ka(u)
kawa
kaze
ken 見
ki 気
ki
ki(ku)
kin 金
ki(ru) 切 着
kita
ko
kokono(ka)
kokono(tsu)
koku 国
kon 今
koo 校 高
koto
ku 九 区
kuchi
kuni
kuro(i)
ku(ru)
kuruma
kyoo 兄
kyuu 九 休
M
machi
mae
mai 毎
man 万
mana(bu)
maru(i)
masa(ni)
me
mei 明 名
michi
migi 右
mik(ka)
mimi
minami
mi(ru)
mise
mit(tsu)
mizu
mizuka(ra)
moku 木
mon 文 門 問
mono 者 物
mori
motsu 物
mo(tsu)
mui(ka)
mut(tsu)
N
na
naga(i)
naka
nan
nana
nana(tsu)
nani
natsu
nen 年
ni 二
nichi 日
nin 人
nishi 西
no(mu)
O
omo(i)
omo(u)
on 音
ona(ji)
onna
oo(i)
oo(kii)
o(riru)
oto
otoko
R
rai 来
roku 六
S
saki
saku 作 昨
san 三 山
sei 生
seki 赤
sen 先 千
setsu 切
sha 車 者 社
shi 四 市
shichi 七
shin 新
shi(raseru)
shiro(i)
shi(ru)
shita
sho 書 所
shoku 食
shoo 小
shuu 週
sora
soto
sui 水
suko(shi)
suku(nai)
su(mu)
T
ta 多
ta
ta(beru)
tada(shii)
taka(i)
tano(shii)
ta(tsu)
te
ten 天 店
toki
tokoro
tomo(dachi)
too(ka)
toshi
to(u)
tsuchi
tsugi(no)
tsuka(u) 使
tsuki
tsu(ku)
tsuku(ru)
U
uchi 内 (家)
ue
ugo(kasu/ku)
u(mareru)
umi
u(mu)
u(ru)
ushi(ro)
W
wa 話
wa(keru)
wa(karu)
Y
yama
yasu(i)
yasu(mu)
yat(tsu)
yo(mu)
yon
yoo 曜
yoo(ka)
yot(tsu)
yu(ku)
Z
zen 前 全
zu 図

PC Version