To bottom
Tech Version

Kana Sayings by Alan Miller

Also see saying in kana


Kanji ordered by Frequency | Grade | Radical | Shape | Topic | to learn | Hiragana and katakana | Kana sayings | Loan words


 1. Hai = Yes     Ee = Yes
 2. Iie = No    Ii = Good
 3. Dzo = Here you go
 4. Onegaishimasu = Please
 5. Arigat = Thanks
 6. Dmo arigat gozaimasu = Thanks a lot
 7. Ohay gozaimasu = Good morning
 8. Kon'nichi wa = Good day
 9. Konban wa = Good evening
 10. Oyasuminasai = Goodnight
 11. Saynara = Goodbye
 12. J, mata ne = See you
 13. J mata ashita = See you tomorrow
 14. Mina san = Everyone
 15. Hajimemashite = Nice to meet you
 16. Dzo yoroshiku = Pleased to meet you
 17. Shibaraku desu ne = Long time, no?
 18. O-genki desu ka = OK?
 19. Hai, genki desu = Yes, I'm fine
 20. Anata wa = And you?
 21. Watashi mo genki desu = I'm fine, too
 22. Ky wa ii o-tenki desu ne =
  Nice weather isn't it?
 23. Chotto matte kudasai = Just a minute
 24. Gomen nasai = I'm sorry
 25. Sumimasen = Excuse me, sorry (Thanks)
 26. Wakarimasen = I don't understand
 27. Daijbu desu = It's OK
 28. Itadakimasu (before meal)
 29. Gochis sama deshita (after meal)
 30. M kekk desu = No more thanks
 31. O-mizu ippai/nihai =
  One/two glasses of water
 32. Ippai/Ippon = A glass/bottle
 33. ... o kudasai = Please give me ...
 34. Nama bru = Draft beer
 35. Dai/ch/sh jokki bru =
  Large/med/small beer ...
 36. ... wa arimasuka = Do you have ...
 37. Toire wa doko desu ka = Where's the toilet?
 38. Kore wa nan desu ka = What is this?
 39. Sore o kaimasu = I'll buy that
 40. Kore ga watashi no kippu desu =
  This is my ticket
 41. Nanmei-sama desu ka = How many are you?
 42. Hitari (futari) desu = one (two) person(s)
 43. O-nomimono wa =
  What would you like to drink?
 44. Nani o nomitai desuka =
  What would you like to drink?
 45. Bru/kh/(o-)mizu o kudasai = Beer please
 46. Watashi no meishi desu = My name card
 47. O-namae wa nan desu ka = What's your name?
 48. O-kaikei o o-negai shimasu = Check please
 49. O-kanj o o-negai shimasu = Check please
 50. X-san kochira wa Y-san desu = X this is Y
 51. Saa, watashi wa shirimasen =
  Well, I don't know
 52. Korewa ikura desuka = How much is this?
 53. Sumimasen, (anata wa) miraa san desu ka =
  Excuse me, are you Mr. Miller?
 54. Hai, watashi wa aran mir desu =
  Yes, I'm Alan Miller
 55. Mear mir wa watashi no kanai desu =
  Mary Miller is my wife
 56. Watashi wa Kyju (no Kgaku) desu =
  I'm a professor (of Engineering)
 57. Watashi wa Beikoku no New Mexico Sh kara
  kimashita = I'm from New Mexico, USA.
 58. M ichido itte kudasai = Please say again
 59. Yukkuri hanashite kudasai =
  Please speak slowly
 60. Dka m sukoshi yukkuri hanashite kudasai =
  Please speak more slowly
 61. Watashi wa nihongo ga sukoshi hanasemas =
  I speak a little Japanese
 62. Daijbu desu = It's OK
 63. Iie, kekkou desu = No thanks

 64. Nani o kaimasu ka = What will you buy?
 65. Nani o shimasu ka = What will you do?
 66. Ongaku wa suki desu = Do you like music?
 67. Ky wa nannichi desuka =
  What day is it today?
 68. Ee, dai suki desu =
  Yes, I like it very much
 69. Tanoshii desu = It's fun
 70. Tenpura ga tabetaidesu =
  I want to eat tempura
 71. Madogawa no seki o onegaishimasu =
  A window seat please
 72. Kin'enseki o onegaishimasu =
  A no-smoking seat please
 73. Denwabang wa nanban desuka =
  What is the phone number?
 74. Stsuksu wa doko desuka =
  Where are the suitcases?
 75. Watashi wa Tky e ikimasu =
  I am going to Tokyo
 76. Kore wa watashi no hon desu =
  This is my book
 77. Kore wa yasui desu = This is cheap


 

PC Version To top

Home, index | Nihongo, Japanese Language | Kanji | A smaller set | Lessons | Stroke order | Kana | by Grade | Search

Last revised: April 29, 2007