To bottom
Tech Version

Kana Sayings

アランミラーによって作成されましたNo Frames
Note: There are Japanese characters on this page.
If this character doesn't look like this one you need to install Japanese Language Support and then select View/Encoding/Japanese in Microsoft Internet Explorer. See Windows XP


Kanji ordered by Frequency | Grade | Radical | Shape | Topic | to learn | Kana | Loan words | Sayings


 1. はい Hai = Yes    ええ Ee = Yes
 2. いいえ Iie = No   いい Ii = Good
 3. どうぞ Dôzo = Here you go
 4. お願いします Onegaishimasu = Please
 5. ありがとう Arigatô, 2 = Thanks
 6. どうもありがとうございます
  Dômo arigatô gozaimasu, 2 = Thank you very much
 7. おはよう Ohayô = Good morning
 8. おはようございます
  Ohayô gozaimasu, 2 = Good morning
 9. こんにちは Kon-nichi wa, 2, 3 = Good day
 10. 今晩は Konban wa, 2, 3 = Good evening
 11. お休みなさい Oyasuminasai, 2 = Goodnight
 12. さようなら Sayônara, 2, 3 = Goodbye
 13. じゃあ、またね Jâ, mata ne = See you
 14. じゃあ、また明日 Jâ mata ashita = See you tomorrow
 15. みなさん Mina san = Everyone
 16. 初めまして Hajimemashite, 2 = Nice to meet you
 17. どうぞ よろしく
  Dôzo yoroshiku = Pleased to meet you
 18. 暫くですね
  Shibaraku desu ne = Long time, no?
 19. お元気ですか O-genki desu ka, 2 = OK?
 20. はい、元気です Hai, genki desu = Yes, I'm fine
 21. あなたは Anata wa = And you?
 22. 私も元気です Watashi mo genki desu = I'm fine, too
 23. 今日は いい お天気 ですね
  Kyô wa ii o-tenki desu ne = Nice weather isn't it?
 24. ちょっと待って下さい
  Chotto matte kudasai = Just a minute
 25. ごめん なさい Gomen nasai = I'm sorry
 26. すみません Sumimasen = Excuse me, I'm sorry
 27. お邪魔します Ojamashimasu = Excuse me for disturbing you
 28. 失礼しました Shitsurei simashita = Excuse me, I'm sorry
 29. 分かりません
  Wakarimasen, 2 = I don't understand
 30. 大丈夫です Daijôbu desu = It's OK
 31. メニューを(見せて)下さい Menû wo (misete) kudasai = May we see a menu?
 32. 戴きます Itadakimasu (before meal)
 33. ごちそう さま でした
  Gochisô sama deshita (after meal)
 34. もう結構です Mô kekkô desu = No more thanks
 35. 一緒に食べます Issho ni tabemasu = We'll share
 36. お水 一杯 O-mizu ippai/nihai = One/two glasses of water
 37. 一杯/本 Ippai/Ippon = A glass/bottle
 38. をください ... o kudasai = Please give me ...
 39. なまビール Nama bîru = Draft beer
 40. 大/中/小 ジョッキビール Dai/chû/shô jokki bîru = Large/med/small beer
 41. ビールを飲みたいのですか Bîru wo nomitai no desuka = Would you like to drink beer?
 42. おかわり Okawari = Another helping
 43. ... は ありますか ... wa arimasuka = Do you have ...
 44. 東京のプラットホームは どこですか
  Tôkyô no purattohômu wa doko desu ka = Where is the platform in Tokyo?
 45. 郵便局 は どこ です か
  Yûbin kyoku wa doko desu ka = Where is the post office?
 46. トイレ は どこ です か
  Toire wa doko desu ka = Where is the toilet?
 47. 写真とって いい ですか Shashin totte ii desuka = May I take your photo?
 48. これは何ですか
  Kore wa nan desu ka = What is this?
 49. それをかいます
  Sore o kaimasu = I'll buy that
 50. 上手ですね
  Jôzu desu-ne = Skillful, no?
 51. これが私の切符です
  Kore ga watashi no kippu desu = This is my ticket
 52. 何めえい様ですか Nanmei-sama desu ka = How many are you?
 53. ひたり【ふたり】です Hitari (futari) desu = One (Two) person(s)
 54. 三人【さんにん】です San-nin desu = Three people
 55. お飲み物は O-nomimono wa = What would you like to drink?
 56. 何を飲みたいですか Nani o nomitai desuka = What would you like to drink?
 57. ビール、コヒー、おみずです Bîru/kôhî/(o-)mizu o kudasai = Beer please
 58. 私の名刺です
  Watashi no meishi desu = My name card
 59. お名前は何ですか
  O-namae wa nan desu ka = What's your name?
 60. お会計 をお願いします
  O-kaikei o o-negai shimasu = Check please
 61. お勘定をお願いします
  O-kanjô o o-negai shimasu = Check please
 62. X こちら は Y-さん です
  X-san kochira wa Y-san desu = X this is Y
 63. さあ 私は しりません
  Saa, watashi wa shirimasen = Well, I don't know
 64. これはいくらですか
  Korewa ikura desuka, 2 = How much is this?
 65. すみません、あなたは ミラーさん ですか
  Sumimasen, (anata wa) miraa san desu ka =
  Excuse me, are you Mr. Miller?
 66. はい、私は アラン ミラー です
  Hai, watashi wa aran mirâ desu =
  Yes, I'm Alan Miller
 67. メアリー ミラー  は 私の家内 です
  Mearî mirâ wa watashi no kanai desu =
  Mary Miller is my wife
 68. 私は 教授 の 工学 です
  Watashi wa Kyôju (no Kôgaku) desu =
  I'm a professor (of Engineering)
 69. 私は米国 の ニューメキシコ 州 から きました。
  Watashi wa Beikoku no New Mexico Shû kara kimashita =
  I'm from New Mexico, USA.

 70. もう一度いってください
  Mô ichido itte kudasai, 2 = Please say once more
 71. ゆっくり話してください
  Yukkuri hanashite kudasai, 2 = Please speak slowly
 72. どうかもう少しゆっくり話してください
  Dôka mô sukoshi yukkuri hanashite kudasai = Please speak more slowly
 73. 私は日本語 が 少し 話せます
  Watashi wa nihongo ga sukoshi hanasemas = I speak a little Japanese
 74. 大丈夫です Daijôbu desu = It's OK
 75. いいえ、結構です Iie, kekkô desu = No thanks
 76. やっぱり【やはり】 Yappari, Yahari = After all, Again

 77. 猫です Neko desu = It's a cat
 78. 犬です Inu desu = It's a dog
 79. 魚です Sakana desu = It's a Fish
 80. 羊です Hitsuji desu = It's a Sheep (?)
 81. 蜘蛛です Kumo desu = It's a Spider
 82. ライオンです Lion desu = It's a Lion
 83. これは月です Korewa tsuki desu = This is the moon
 84. これは雲です Korewa kumo desu = This is a cloud
 85. これは雷 Korewa kaminari = This is Thunder (Lightning)
 86. 当たり Atari = Success
 87. よく出来ました Yoku dekimashita = Well done!
 88. 月 火 水 木 金 土 日曜日 Monday to Sunday
 89. 一月 十ニ月 January to December

 90. 何を買いますか Nani o kaimasu ka = What will you buy?
 91. 何をしますか Nani o shimasu ka = What will you do?
 92. 音楽は好きですか Ongaku wa suki desu = Do you like music?
 93. 今日は何日ですか Kyô wa nannichi desuka = What day is it today?
 94. ええ、大好きです Ee, dai suki desu = Yes, I like it very much
 95. 楽しいです Tanoshii desu = It's fun
 96. 天ぷらが食べたいです Tenpura ga tabetaidesu = I want to eat tempura
 97. 窓側の席をお願いします Madogawa no seki o onegaishimasu = A window seat please
 98. 禁煙席をお願いします Kin'enseki o onegaishimasu = A no-smoking seat please
 99. 電話番号は何番ですか Denwabangô wa nanban desuka = What is the phone number?
 100. スーツケースはどこですか Sûtsukêsu wa doko desuka = Where are the suitcases?

 101. これは桃です Korewa momo desu = This is a peach
 102. これはももではありません Korewa momo dewa arimasen = This is not a peach
 103. 手紙を書いています Tegami o kaiteimasu = Write a letter
 104. 私は東京へ行きます Watashi wa Tôkyô e ikimasu = I am going to Tokyo
 105. 何がいいですか Nani ga ii desuka = What is good?
 106. これは私の本です Kore wa watashi no hon desu = This is my book
 107. 私は車を買いました Watashi wa kuruma o kaimashita = I bought a car
 108. 私は友達に合いました Watashi wa tomodachi ni aimashita = I met a friend
 109. これは安いです Kore wa yasui desu = This is cheap
 110. これは丈夫です Kore wa jôbu desu = This is strong
 111. 何がいいですか Nani ga ii desuka = What is good?
 112. 一つが来ましたか Itsuga kimashitaka = Did one come?
 113. 今手紙を書いています Ima tegami o kaiteimasu = Write a letter now
 114. あの人は頭はいい Ano hito wa atama wa ii = That person is smart

 115. ご返事有難うございます Gohenji arigatô gozaimasu = Thank you for the reply
 116. 分かりやすい Wakari-yasui = It is easy to understand


 

PC Version To top

Home, index | 日本語 | Kanji | A smaller set | Lessons | Stroke order | Hiragana and katakana | First Grade | Search

Revised: November 29, 2014